• 290 സീറ്റുകളുള്ള യാത്രാക്കപ്പൽ കൊല്ലം തുറമുഖത്തത്തി, ഇനി ആൻഡമാനിലേക്ക്

    കൊല്ലം ∙ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ആൻഡമാനിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രാക്കപ്പൽ തുറമുഖത്ത് എത്തി. ആഷി -1 എന്ന പേരിലുള്ള കപ്പൽ ഇന്ധനവും വെള്ളവും നിറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണു കൊല്ലം തുറമു‌ഖത്ത് അടുത്തത്. ഗുജറാത്തിലെ റിസോർട്ട് ഉടമയുടേതാണ് കപ്പൽ. വിദേശത്തു നിന്നു വാങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ആൻ‌ഡമാനിലേക്കുള്ള ആദ്യ

  • ആഷി–1 യാത്രാക്കപ്പൽ, 290 ഇരിപ്പിടം; കൊല്ലം തുറമുഖത്തത്തി, ഇനി ആൻഡമാനിലേക്ക്

    കൊല്ലം ∙ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ആൻഡമാനിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രാക്കപ്പൽ തുറമുഖത്ത് എത്തി. ആഷി -1 എന്ന പേരിലുള്ള കപ്പൽ ഇന്ധനവും വെള്ളവും നിറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണു കൊല്ലം തുറമു‌ഖത്ത് അടുത്തത്. ഗുജറാത്തിലെ റിസോർട്ട് ഉടമയുടേതാണ് കപ്പൽ. വിദേശത്തു നിന്നു വാങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ആൻ‌ഡമാനിലേക്കുള്ള ആദ്യ